დამტკიცებულია
კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით ბრძანება N58 27.07.2016

საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,XXI საუკუნე“სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმა 2016-2021 წლებისათვის

განვითარების გრძელვადიანი ანუ როგორც ასევე უწოდებენ – სტრატეგიული გეგმა, გაწერილია ექვს წელიწადზე:

ის მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:
•    ღონისძიების დასახელება
•    შესრულების ვადები
•    შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები
•    მონიტორინგი/შეფასება/მტკიცებულება
•    ღონისძიება:    სტრატეგიული ამოაცნა – ქმედება, რომლის განხორციელება სურს დაწესებულებას
•    შესრულების ვადები: სტრატეგიულ გეგმაში შეიძლება გაიწეროს სავარაუდო წელი როცა ამოცანა შესრულდება.
•    შესრულებაზე პასუხისმგებელი: პირი, რომელსაც ევალება კონკრეტული ამოცანის
შესრულება
•    მონიტორინგი/შეფასება/მტკიცებულება: კი ჩამოთვლილია ის მტკიცებულებები, რაც დაგვარწმუნებს, რომ მოცემული ამოცანა შესრულდა.

სტრატეგიული ამოცანა უნდა იყოს:
•    Specific – კონკრეტული
•    Measurable – გაზომვადი
•    Attainible – მიღწევადი
•    Rewarding – მნიშვნელოვანი
•    Timed – დროში გაწერადი

ღონისძიების დასახელება
შესრულების დრო
პასუხისმგებელი
შესრულებაზე    მონიტორინგი/
შეფასება/
მტკიცებულება
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით
1
მზადება ავტორიზაციისთვის    2016 წლის
სექტემბერი-
დეკემბერი    დირექტორი, ადმინისტრაცია    თვითშეფასების კითხვარი
2    პროფესიულ სტუდენტთა
მოზიდვის მიზნით სარეკლამო
კამპანიის წარმოება
2016-2021წწ
დირექტორი    ვებ-გვერდი
ბუკლეტები
შეხვედრები
3

ახალი მოდულური პროგრამის დამატება თვითშეფასების ანგარიშით    2017 წლის
იანვარი-ივნისი
2018 წლის
ივნისი
2019 წლის
მაისი ივნისი


დირექტორი, ადმინისტრაცია

დამტკიცებული მოდულური პროგრამები ოქმები
4    მოდულური პროგრამების    2016-2021წწ    ხარისხის    ოქმები


შემუშავებაში მონაწილეობის
მიღება    უზრუნველყოფის
სამსახური,
პროფესიული მასწავლებლები
5

არსებული პროფესიული პროგრამების მუდმივი განახლება და სრულყოფა

2016-2021წწ    დირექტორი,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, პროგრამის ხელმძღვანელები
გამოკითხვები, ოქმები განახლებული პროგრამები
6    განათლების ხარისხის
განვითარების სისტემის სრულყოფა
2017-2021წწ    ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური
შესაბამისი ანგარიშები
7    შიდა მონიტორინგის სამსახურის შექმნა სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მიზნით
2016 წლის აპრილი

დირექტორი    ბრძანება, დებულება სამოქმედო გეგმა
8    პროფესიული სტუდენტის
მიღწევების შეფასების სისტემის შემუშავება და
დახვეწა

2017-2021წწ
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
შესაბამისი ანგარიშები
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მიმართულებით
1
ინფრასტრუქტურისა და ინვენტარის გაუმჯობესება
2016-2021წწ    დირექტორი ფინანსური სამსახური    ვიზუალური დათვალიერება ანგარიშფაქტურა
2    სპეციალური საჭიროების მქონე პირთათვის სასწავლო და ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება

2016-2021წწ
დირექტორი ფინანსური სამსახური
ვიზუალური დათვალიერება ანგარიშფაქტურა
3
ვებ გვერდის უწყვეტი ადმინისტრირება, განახლება
2016-2021წწ    ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური    საიტის
ვიზუალური დათვალიერება
4    საბიბლიოთეკო ფონდის მუდმივი განახლება, წიგნადი ფონდის გაზრდა
2016-2021წწ
დირექტორი, ბიბლიოთეკარი    ვიზუალური დათვალიერება ანგარიშფაქტურა
5    დაწესებულების ბაზაზე პრაქტიკული მეცადინეობების შესაბამისი გარემოს შექმნა
2016-2021წწ
დირექტორი, ადმინისტრაცია    ვიზუალური დათვალიერება ანგარიშფაქტურა
6    შშმპ პირებისათვის შენობაში დამოუკიდებელი გადაადგილების მექანიზმის (ლიფტი) დამონტაჟება

2019-2020წწ

დირექტორი
ფოტო-მასალა ანგარიშფაქტურა
ადამიანური რესურსების მიმართულებით


1
ადამიანური რესურსების ტრენინგები

2016-2021წწ    დირექტორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ოქმები, ფოტო მასალა, საიტზე განთავსებული


2    მაღალკვალიფიციური
პრფესიული განათლების მასწავლებლების პროგრამის განმახორციელებელი
პირების მოზიდვა და
შენარჩუნება

2017-2021წწ
დირექტორი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური


პირადი საქმეები დანიშვნის აქტები


3    სხვა ორგანიზაციების მიერ
შემოთავაზებული ტრენინგები დაწესებულის
პერსონალის ჩართვა

2016-2021წწ    დირექტორი,
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახური
პირადი საქმეები დანიშვნის აქტები

4    სახელფასო პოლიტიკის
გადახედვა და ხელფასების
გაზრდა
2017-2021წწ
დირექტორი
პირადი საქმეები დანიშვნის აქტები
საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაძლიერების მიმართულებით
1
საზოგადოებასთან ურთიერთობის კავშირის გაძლიერება

2016-2021წწ    დირექტორი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
ოქმები, შეხვედრები ხელშეკრულებები
2

შრომის ბაზრის კვლევა

2016-2021წწ    დირექტორი,
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახური
შედეგების ამსახველი დოკუმენტაცია
3
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოდენიზება

2016-2021წწ
დირექტორი, ფინანსური სამსახური    განახლებული
მატერიალურ ტექნიკური ბაზა
ანგარიშფაქტურები
4
დამსაქმებელთან და ბიზნესთან კავშირის გაძლიერება

2016-2021წწ    დირექტორი,
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური
გაფორმებული ხელშეკრულებები მემორანდუმები
5    სხვა სასწავლო
დაწესებულებთან თანამშრომლობა და გამოცდილების გაზირება

2016-2021წწ    დირექტორი,
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
გაფორმებული ხელშეკრულებები მემორანდუმები
პროფესიული სტუდენტები/კურსდამთავრებულები
1    პროფესიულ სტუდენტთა
მოტივაცია ღონისძიებები
(კონფერენციები, სპორტი, კულტურული ღონისძიებები)

2016-2021წწ    დირექტორი,
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური
ოქმები,
ფოტო-ვიდეო მასალა
2
კურსდამთავრებულთა დასაქმების სტატისტიკის პერიოდული განახლება

2017-2021წწ    დირექტორი,
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ვებ-გვერდი