დამტკიცებულია

                                         

                                                                                               კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით

 

                                                                                                                     

                                                                                                           ბრძანებითN58 27.07.2016                                                                                                  

 

 

 

                                                  საზოგადოებრივი კოლეჯი XXI საუკუნე

                                                                               

                                                    ერთწლიანი განვითარების სამოქმედო გეგმა

 

                                                                                   2016-2017

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 ერთწლიანი გეგმით განისაზღვრება სასწავლებლის განვითარების ძირითადი სტრატეგია 2016-2017 სასწავლო წლის განმავლობაში სტრატეგიული განვითარების გეგმა შემუშავებული სასწავლებლის მიზნის, საქართველოს შრომითი ბაზრის მოთხოვნილებების გათვალისწინებით და დაწესებულების სასწავლო მისიიდან გამომდინარე

 

                           

 

                           

 

                           

 

                           

 

#

mimarTulebebi

weli

 

2016-2017

 

Tve

 

s
e
q
t
e
m
b
e
r
i


q
t
o
m
b
e
r
i

n
o
e
m
b
e
r
i

d
e
k
e
m
b
e
r
i

i
a
n
v
a
r
i

T
e
b
e
r
v
a
l
i

m
a
r
t
i

a
p
r
i
l
i

m
a
i
s
i

i
v
n
i
s
i

i
v
l
i
s
i

a
g
v
i
s
t
o

 

1

saswavlo procesis organizeba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

2016-2017 saswavlo wlis dawyeba

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

2016-2017 saswavlo wlis Sedgena

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2

pedagogTa kvalifikaciis amaRleba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

pedagogTa profesiuli ganviTarebis xelSemwyobi treningebi

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

pedagogTa profesiuli treningebi modelur programebze

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2.3.

konkursis gamocxadeba Statis Sevsebaze, axali profesiuli
programebis dasamateblad

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3

profesiuli studentebis aqtivobebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

profesiuli studentebis aqtivobebis gegmis SemuSaveba

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

profesiuli studentebis mier kiTxvarebis Sevseba
(swavlebis xarisxis gasaumjobeseblad)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3.3.

profesiul studentTa waxalisebis formebis SemuSaveba

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

IT teqnologiebi da reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

kolejis vebgverdis ganaxleba

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

4.2.

socialur qselSi gverdis Seqmna

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

kolejis wlis saukeTeso profesiuli studentebis
dajildoeba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.4.

sareklamo kampanis dagegmva, ganxorcieleba

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5

materialuri resursi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

biblioTekis ganaxleba

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

5.2.

modeluri programebis gansaxorcieleblad materialur-teqnikuri bazis Seqmna

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

                           

 

                           

 

#

mimarTulebebi

pasuxismgebeli pirebi

1

saswavlo procesis organizeba

1.1.

2016-2017 saswavlo wlis dawyeba

kolejis direqtori
kolejis administracia

1.2.

2016-2017 saswavlo wlis cxrilebis Sedgena

xarisxis marTvis samsaxuri
pedagogebi

1.3.

kolejis 2016-2017 saswavlo wlis saswavlo gegmis SemuSaveba

xarisxis marTvis samsaxuri
pedagogebi

1.4.

kolejis 2016-2017 saswavlo wlis saswavlo gegmiT gansazRvruli aqtivobebis ganxorcieleba

kolejis administracia
xarisxis marTvis samsaxuri

1.5.

2017 wlis TviTSefasebis angariSis momzadeba, wardgena

kolejis direqtori
xarisxis marTvis samsaxuri
iuristi

2

pedagogTa kvalifikaciis amaRleba

 

2.1.

pedagogTa profesiuli ganviTarebis xelSemwyobi treningebi

xarisxis marTvis samsaxuri

2.2.

pedagogTa profesiuli treningebi modelur programebze

xarisxis marTvis samsaxuri

2.3.

konkursis gamocxadeba Statis Sevsebaze, axali profesiuli programebis dasamateblad

administracia
xarisxis marTvis samsaxuri

3

profesiuli studentebis aqtivobebi

 

3.2.

profesiuli studentebis aqtivobebis gegmis SemuSaveba

kolejis administratracia

3.3.

profesiuli studentebis mier kiTxvaris Sevseba (swavlebis xarisxis  gasaumjobeseblad)

kolejis administratracia

3.4.

profesiul studentTa waxalisebis formebis SemuSaveba

kolejis administratracia

4

IT teqnologiebi da reklama

 

4.1.

kolejis vebgverdze informaciis ganaxleba

kolejis administratracia

4.2.

socialur qselSi gverdis Seqmna

kolejis administratracia

4.3.

kolejis wlis saukeTeso profesiuli studentebis dajildoeba

kolejis administratracia

4.4.

sareklamo kompaniis dagegmva, ganxorcielea

kolejis administracia

5

materialuri resursebi

 

5.1.

biblioTekis ganaxleba

biblioTekari, administracia

5.2.

modeluri programebis gansaxorcieleblad materialur-teqnikuri bazis Seqmna

kolejis direqtori
kolejis administracia